Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της εκτέλεσης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των παρόντων Γενικών Όρων Συμμετοχής. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας «ΤΡΑΒΕΛ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΙΚΕ», η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, επί της Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά αρ. 39 (ΑΡ.Γ.ΕΜΗ.: 149562201000, Α..Φ.Μ.: 801120372), τηλ: 210 894 0797 email: [email protected] fax: 210 96 800 04

1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εγγραφή σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας δικαιούται να υποβάλει κάθε πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών. Εάν δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών τότε θα πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως τη συναίνεση από αμφότερους τους κηδεμόνες ή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση δε που του ζητηθεί θα πρέπει να προσκομίσει εγγράφως τη σχετική συναίνεση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος γονέα/κηδεμόνα (ΚΕΠ/Αστυνομία). Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας μας είτε με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), είτε με fax είτε μέσω της ιστοσελίδας μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.naxostheproject.gr. Ρητά διευκρινίζεται ότι προκειμένου να δεσμευθεί θέση στο εκάστοτε ομαδικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το ποσό της εκάστοτε προβλεπόμενης προκαταβολής ή ολόκληρο το ποσό της αξίας του εν λόγω ταξιδιού, ανάλογα με το εκάστοτε πακέτο, η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων καθώς και η λήψη σχετικού επιβεβαιωτικού μηνύματος από το γραφείο μας. Στο αντίστοιχο αποδεικτικό πληρωμής πρέπει να αναγράφονται τα διακριτικά στοιχεία του εν λόγω ταξιδιού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τόπος προορισμού, ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής κλπ). Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του ταξιδιού, ανάλογα με το εκάστοτε ταξίδι. Ρητά διευκρινίζεται ότι η μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του εκάστοτε ταξιδιού δέκα τέσσερις (14) πλήρεις ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση δίνει το δικαίωμα στο ταξιδιωτικό γραφείο να ακυρώσει τη συμμετοχή. Η προκαταβολή δε σε αυτή την περίπτωση δεν επιστρέφεται.

2. ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ- ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ –κλπ.

Η αξία – τιμή του εκάστοτε ταξιδίου αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. Διευκρινίζεται ότι οι εκάστοτε τιμές ενδέχεται να μεταβάλλονται λόγω μεταβολής του κόστους των ναύλων-επίναυλων, κόστους καυσίμων, κάθε είδους φόρου/τέλους, φόρων αεροδρομίων κλπ. Εξυπακούεται ότι το γραφείο μας ουδεμία ευθύνη φέρει για αναπροσαρμογές που θα επισυμβούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η άρνηση δε του ταξιδιώτη να καταβάλει το επιπλέον ποσό που θα προκύψει εκ των άνω αναπροσαρμογών και θα κοινοποιηθεί σε αυτόν συνεπάγεται την ακύρωση της συμμετοχής του στο ταξίδι. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιστρέφεται στον ταξιδιώτη οιοδήποτε ποσό έχει καταβάλει μέχρι τότε. Ρητά διευκρινίζεται ότι το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα –για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή συγκεκριμένο αριθμό θέσεων- να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές και με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Τυχόν διάθεση θέσεων σε τιμή χαμηλότερη από την αρχική δεν δίνει το δικαίωμα στους υπόλοιπους ταξιδιώτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι οι παιδικές χρεώσεις ποικίλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής στα ξενοδοχεία και τα πλοία μέχρι μία μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών συνήθως και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται και πληρώνουν δύο ενήλικες)

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Το γραφείο μας έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Προς το σκοπό δε της πληρέστερης παροχής των υπηρεσιών του διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί το προκαθορισμένο πρόγραμμα της εκδρομής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ρητά διευκρινίζεται ότι το γραφείο δεν διαθέτει δικά του μεταφορικά μέσα (ενδεικτικά: αεροπλάνα, λεωφορεία, πλοία κλπ) ούτε καταλύματα (ενδεικτικά: δωμάτια, ξενοδοχεία κλπ) ώστε δεν ευθύνεται για την σωστή ή μη λειτουργία τους. Ομοίως, δεν ευθύνεται για ενέργειες ή/και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, απεργίες, αλλαγές ή κατάργηση δρομολογίων των μεταφορικών μέσων, και εν γένει για κάθε κατάσταση ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος. (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως τέτοια νοούνται: ατυχήματα, επιδημίες, τρομοκρατικές ενέργειες, τραπεζική αργία κλπ).

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Έκαστος ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με τους όρους του κάθε προγράμματος, τις υποδείξεις των συνοδών και των ξεναγών. Επιπλέον, έκαστος ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ορθή παροχή ή/και συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων, όπου αυτά απαιτούνται. Σε περίπτωση εσφαλμένης ή και ψευδούς δήλωσης ή/και συμπλήρωσης η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα ο ταξιδιώτης να μην μπορεί να ταξιδέψει ή να χρεωθεί επιπλέον ποσό από την αεροπορική εταιρεία ή άλλη εταιρεία τότε ουδεμία ευθύνη βαρύνει το γραφείο. Είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος για την έγκαιρη προσέλευσή του στα σημεία συγκέντρωσης ή/και αναχώρησης. Τυχόν δε εκ μέρους του καθυστέρηση που συνεπάγεται την απώλεια παροχής του προγράμματος δεν του παρέχει το δικαίωμα επιστροφής μέρους ή του συνόλου των χρημάτων του. Ο ίδιος δε με δική του μέριμνα και δαπάνες πρέπει να βρει τον τρόπο σύνδεσής του με το υπόλοιπο group. Επιπλέον, ρητά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης επιδεικνύει έλλειψη συνέπειας ή/και παραβιάζει τα ανωτέρω, τότε το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ακύρωση της συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση ο ταξιδιώτης δεν δικαιούται να ζητήσει να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει μέχρι τότε.

5. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Για όλους τους ταξιδιώτες εξωτερικού –ανάλογα με τον τόπο προορισμού τους- απαιτείται η κατοχή εν ισχύ διαβατηρίου ή νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες) αστυνομικής ταυτότητας Το γραφείο μας παρέχει στους ταξιδιώτες-Έλληνες υπηκόους κάθε δυνατή πληροφορία για τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται να διαθέτουν. Ωστόσο, ρητά διευκρινίζεται ότι έκαστος ταξιδιώτης είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος να γνωρίζει ποια είναι τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, visa κλπ) της χώρας της οποίας είναι πολίτης και απαιτούνται για τη διέλευση συνόρων ή κατά τον έλεγχο των αεροδρομίων, λιμανιών κλπ. Επίσης ευθύνεται να τα έχει στην κατοχή του καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και να τα επιδείξει όποτε του ζητηθούν στις αρμόδιες αρχές. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του ταξιδιώτη (έλλειψη ή φθορά τα ταξιδιωτικού εγγράφου ή λήξη της ισχύος αυτού ή μη έκδοση visa) δεν είναι δυνατή η διέλευσή του από τα σύνορα ή από έλεγχο των αρμοδίων αρχών τότε ο ταξιδιώτης παραιτείται του δικαιώματος συνέχισης της εκδρομής. Το γραφείο μας ουδεμία ευθύνη φέρει για και ουδεμία επιστροφή χρημάτων ή άλλης αποζημίωσης δικαιούται ο ταξιδιώτης.

6. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνεται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης, υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ ατόμο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση ενώ είναι ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι: 1) Για ακύρωση έως 01/05/2021 ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα δωρεάν ακύρωσης με επιστροφή της εκάστοτε προκαταβολής που έχει πληρώσει. 2) Για ακύρωση έως και 30 ημέρες πριν την αναχώρηση ο ταξιδιώτης βαρύνεται με ακυρωτικά ύψους  50,00 ευρώ. 3) Για ακύρωση έως και 15 ημέρες πριν την αναχώρηση ο ταξιδιώτης βαρύνεται με ακυρωτικά ύψους  150,00 ευρώ. 4) Για ακύρωση έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση ο ταξιδιώτης υποχρεούται να καταβάλει στο γραφείο μας το σύνολο της αξίας του ταξιδιού. .

7. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των μεταφορικών εταιρειών για το βάρος, τις διαστάσεις και τον επιτρεπόμενο ανά ταξιδιώτη αριθμό αποσκευών. Τυχόν δε μη συμμόρφωσή του βαρύνει τον ίδιο με κάθε επιπλέον χρέωση που μπορεί να προκύψει. Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα ή όχι ύπαρξης συνοδείας εκπροσώπων του γραφείου μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύον οι αντίστοιχες συνθήκες-ρυθμίσεις για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία. Ρητά διευκρινίζεται ότι το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά ή/και απώλεια των αποσκευών ή του περιεχομένου τους.

8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας καθώς και τα εμβόλια ή/και φάρμακα που ενδεχομένως οφείλει να προμηθευτεί. Επιπλέον οφείλει να τηρεί τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα μεταβίβασης και μετακίνησης επιβατών στα ΜΜΜ. Οι ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν προσκομίζοντας την σχετική ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία ή η ζωή των ιδίων ή τρίτων. Το γραφείο μας ουδεμία ευθύνη φέρει για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επιπλέον, ρητά διευκρινίζεται ότι το γραφείο μας ουδεμία υποχρέωση υπέχει για την κάλυψη των σχετικών εξόδων και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο ταξιδιώτης αποδέχεται ότι το γραφείο θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία του (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679), για να ενημερώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για να ενημερώνει τηλεφωνικά ή μέσω γραπτών μηνυμάτων (sms) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης επιθυμεί στο μέλλον την επιβεβαίωση, ή τροποποίηση αναφορικά με την προώθηση των στοιχείων του από την βάση δεδομένων του γραφείου, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμεί τυχόν ανάκληση της παρούσης συναίνεσής του, μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση, να ενημερώνει το γραφείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].Επιπροσθέτως, ο ταξιδιώτης σε περίπτωση που επιθυμεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι – όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης – μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση, να ενημερώνει το γραφείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που ανακύψει μεταξύ του γραφείου μας και του εκάστοτε ταξιδιώτη θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλυθεί με βάση την καλή πίστη. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.